گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

مرمر فیروزپور

سمت: عضو شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری و پسماند

مرمرفيروزپوربندپي

تاريخ تولد : 1350 

سمت : عضو شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری 

تاريخ تولد : 1350

تحصيلات : كارشناس مامائي

سوابق اجرايي :

1- عضوشوراي اسلامي شهربابل در دوره اول

2-عضوشوراي اسلامي شهربابل در دوره دوم

3-عضو شوراي اسلامي شهر در دوره سوم ، چهارم و پنجم 

4-مسئوول كميسيون خدمات شهري در دوره اول و دوم