گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

دکتر سیف الرضا شهابی

سمت: عضو شورا و رئیس کمیسیون محیط زیست ، سلامت و ورزش همگانی

 

دکتر سیف الرضا شهابی 

سمت: رئیس کمیسیون محیط زیست ،سلامت  و ورزش همگانی 

تاریخ تولد: 1331/12/20

تحصیلات:دکترای داروسازی

سوابق اجرایی:معاون بازرگانی وبرنامه ریزی شرکت داروسازی ابوریحان 

مسئول فنی ستادی شرکت پخش هجرت