گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/چهل وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بابل با بررسی بودجه پیشنهاد ی شهرداری برگزار شد/
کد محتوا : 493
تعداد
2018-02-06 10:48:41
چهل وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بابل با بررسی بودجه پیشنهاد ی شهرداری برگزار شد

چهل وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بابل با بررسی بودجه پیشنهاد ی شهرداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل :چهل وپنجمین  جلسه شورای اسلامی شهر بابل با حضور رییس واعضای

شورای اسلامی شهر بابل ومعاونین مالی شهرداری وبا بررسی کلیات بودجه سال 97 برگزار شد.

گزارش بودجه ای شهرداری بابل وسازمان های وابسته در سال 97 به شرح زیر است:

کلیات بودجه  2/508/195/071/000 ریال وسازمان ها با 353/089/108/000 ریال  جمعا  به مبلغ 2/861/000/000/000 ریال مصوب گردید.