گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/شورای اسلامی شهر ۱۳۰۰ میلیارد ریال بودجه پیشنهادی شهرداری بابل برای سال ۹۸ کاهش داد./
کد محتوا : 710
تعداد
2019-02-23 06:42:15
شورای اسلامی شهر ۱۳۰۰ میلیارد ریال بودجه پیشنهادی شهرداری بابل برای سال ۹۸ کاهش داد.

شورای اسلامی شهر  ۱۳۰۰ میلیارد ریال بودجه پیشنهادی شهرداری بابل برای سال ۹۸ کاهش داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل:شورای اسلامی شهر بابل پس از بحث و بررسی  بودجه سال ۹۸ شهرداری بابل ۳۰۰۰ میلیارد  ریال تصویب کرد.

بودجه پیشنهادی شهرداری بابل برای سال ۹۸؛ ۴/۲۸۹/۳۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است

اما به جهت کاهش درآمدهای سالجاری شهرداری بابل و عدم تحقق درآمدها شورای اسلامی شهر بابل ۱۳۰۰ میلیارد ریال بودجه پیشنهادی شهرداری بابل کاهش داد و کلیات بودجه سال ۹۸ ؛را   ۳۰۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد.

گفتنی است رقم ۳۰۰۰ میلیارد ریال با پیشنهاد کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه به صحن علنی شورا بوده است که جزییات بودجه در جلسات کمیسیون تخصصی  و پس از آن در صحن علنی شورا بررسی خواهد شد.